ارسباران
 
قالب وبلاگ

  نمونه سوال 1-ترکیبات زیر را معنی کنید. قریحه :                               .بخرد:                         .صنع:                      .متحیّر:                   . لاف دوستی:                     . حوض:                      .مفیلان:                  .حاسب:                   . سیمگون:                           .قحطی:                       .طرّار:                     .مصون:                    . هراس:                              2-بیت زیر را معنا کنید. مار بد تنها تو را بر جان زند              یار بد بر جان و بر ایمان زند 3-  بیت زیر را تا دو بیت دیگر ادامه دهید.             تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او            همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار 4 -در بیت زیر انواع آرایه های ادبی را مشخص کنید. سعدیا راست روام گوی سعادت بروند          راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار 5-2آثار اخوان ثالث را نام ببرید. 6-کتب زیر از کیست ؟ آیینهای ناگهان :                                             . سراب :                                       . دری به خانه خورشید:                                     .ساقی نامه :                                   . احیاءعلوم :                                                     .رباعیّات :                                     . 7-با کلمه های زیر جمله ادبی بنویسید. نیکوکاری: جگرآور: پارسا: 8-معادل فارسی واژه ها و ترکیب های زیر را بنویسید. الّا:                                .طرّار:                                .علی الصّباح: 9-هم خانواده های کلمه های زیر را بنویسید. مسائل:                            .ضعف:                        .جاهل: 10-عبارت زیر را در2سطح توضیح دهید. (تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم) 11-چهار بیت تخلّص از چهار شاعر بنویسید. 12-در جمله زیر معنای واژه و عبارت مشخص شده را بنویسید. از گفتار خیره پرهیز کن. 13-با واژه های زیر یک بند بنویسید. (چاره اندیشی) 14-مترادف کلمه های زیر را بنویسید. معاش:                             .مصر:                        .طریقت:                             . 15-به نظر شما چرا سعدی،پسر نوح (ع)را با سگ اصحاب کف مقایسه کرد؟ 16-ویژگی های مشترک آیینه و دو دست را بنویسید.(3مورد) 17-با هر یک از واژه های زیر جمله ای زیبا بنویسید. معرفت ،متحیّر: صنع ،........: 18-نوع صفت های زیر را مشخص کنید. داناتر:                                                 .روستایی:                                         . 19-دو ترکیب وصفی و دو ترکیب اضافی مثال بزنید. 20-جدول زیر را کامل کنید. ماضی            بعید            ماضی              مستمر ماضی           استمراری ماضی ن             kنقلی مصد      ر      افزودن         نشستن 21-غزل یا قصیده را تعریف کنید و مثال بزنید. 22-علّت تخلّص اوحدی مراغه ای را بنویسید؟مهمترین مثنوی وی چیست؟ 23-مفرد جمع های مکسّر(مواعظ و الوان و اسرا)چیست؟ 24-شعرهای حکمی چیست؟ 25-منظور از جمله ی (عاقل در مهمّات توقّف جایز نشمرد)چیست؟ 26-شکل دوم کلمات زیر را بیابید. جاروب و آشیانه 27-مثنوی چیست؟ 28-با کلمه ها و ترکیب های زیر با توجه به آن چه در کمانک آمده است جمله بسازید: فرهنگ: (جمله نهی) = مقهور: (جمله خبری)= 29-تضمین چیست و چند نوع تضمین داریم ؟ 30-نمونه ای از گفت و گو با خود و گفت و گو با دیگران را بنویسید. 31-چرا خرّمشهر نماد هشت سال مقاومت معرّفی شده است ؟ 32-کلمات زیر را با استفاده از صفت های مناسب گسترش دهید. فصل:                                . خراسان :                               . رویش:                              . 33-تمدن و فرهنگ ایرانی مدیون چه کسانی است؟ 34-با افزودن پیشوند مناسب به هر یک از فعل های زیر یک جمله بنویسید.               پرسید و گفت که :              گذشت و سپری شد : 35-مفرد کلمات زیر را بنویسید. مواعظ :                                      .الوان : 36-شکل درست کلمه های زیر را بنویسید. ازدهام:                                     .وحله:                                 .سپاس گذار: 37-متمّم چیست؟-انواع ماضی ها را نام ببرید. 38-تذکره چیست ؟-چرا پدر رابعه تولّد او دلتنگ خوابید؟ 1_ واژه های زیر را معنی کنید .   گشایش :                       قریحه:                    حاجت :                  گشاده رویی :                   ملاطفت :  منجی :                         ذات :                      بوم  :                    مستمع :                         اقرار :   تسبیح :                        الوان :                    صنع :                    غفلت :                          عجایب : انعام :                          بی هیاهو :               معین :                    فام :                             حاسب : بی وقفه :                     کم خصمی :               عروضی :               پارسا :                        سیمگون : مصاحبت :                    موصون :                  هماره :                 می نمایانند :                    جانب :     2_ نهاد و گزاره را در جملات زیر مشخص کنید . _ خدای تعالی گشاده رویی را دوست دارد . _ باد به شدت می وزید و درختان را می لرزاند . _ امام علی(ع) امامی بزرگوار بودند . 3_ برای هریک از واژِه های زیر یک معادل مناسب بنویسید . مظلوم :                    سعادت :                      خصلت :                          آبشخور :  4_ غزل و قصیده را تعریف کنید و دو تفاوت غزل وقصیده رابنویسید . 5_قافیه و ردیف را در شعر زیر پیدا کنید ((چشمه های خروشان تورا می شناسند))                                  ((موج های پریشان تورامی شناسند)) قافیه :                                                                                          ردیف :                              6_ برای مونولوگ ودیالوگ دو مثال بزنید . (هر کدام دومورد) 7- با هر یک از کلمات زیر یک جمله ادبی بنویسید . مواج :                                                  قافله : مشتاق:                                                 طنین : 8_ تضمین پنهان را توضیح داده و برای آن یک مثال بزنید . 9_ جوانان ایرانی برای پیشرفت در آینده چه وظیفه ای دارند ؟   10_ سه جمله مثال بزنید که در آن ها فعل مضارع در معنای ماضی به کار رفته باشد .                                11_ از قالب مثنوی برای چه نوع شعرهایی استفاده می شود . 12_ درباره ی اوحدی مراغه ای دو سطر توضیح دهید . 13_ شکل دوم کلمات زیر را بنویسید . پرهیزکار :                                  هوشیار:                               جاروب :                       آشیانه : 14_ سه بیت ابتدایی شعر تماشای بهار را بنویسید _ 15_ مفرد جمع های((مواعظ والوان واسرار))چیست ؟ 16_ سه ویژگی نثر زیبا وکهن فارسی را بنویسید . 17_ مراعات نظیر را تعریف کنید ؟(با مثال) 18_ برای هر یک ازواژه های زیر یک شبکه ی معنایی بسازید . ستاره :                                                       شعله :                                             قوس قزح : 19_ کتب زیرازچه کسانی است ؟ تاریخ بیهقی :                         هفت پیکر :                     مثنوی عرفان :                    آسمان سبز : 20_ ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید . _ بیت زیر را معنی کنید . ((در زندگی مطالعه ی دل غنیمت است))                                   ((خواهی بخوان وخواه نخوان ما نوشته ایم))   _ آرایه های ادبی که در بیت زیر وجود دارد را بنویسید . مپیچ از راه راست بر  راه کج))                                                 ((چو در هست حاجت به دیوار نیست)) _  جمله های ساده و غیر ساده را با مثال تعریف کنید . _ نقد یعنی چه ؟نقد ادبی یعنی چه ؟ _ مولوی درچه قرنی میزیسته ؟دو عدد از کتاب های او را بگویید ؟ _ سه ویژگی یک متن جذاب را بگویید ؟ _ تغییرات فعل های زیر را انجام دهید .(با فعل های خواندن و نوشتن) ماضی نقلی اول شخص جمع :                                         ماضی بعید سوم شخص مفرد : ماضی التزامی دوم شخص مفرد :                                     ماضی استمراری دوم شخص جمع : _ پنج حرف اضافه نام ببرید . 20_ متمم را تعریف کنید .(با مثال) 31_ راه پرورش و آفرینش زیبایی را نام ببرید .(4مورد) 32_ با افزودن پسوند به کلمات زیر با آن ها جمله بسازید .زد :گذشت : رفت :پرسید : 33_ یک زندگ موفق دارای چه خصوصیاتی است ؟ 34_ شعر حماسی را تعریف کنید . 35_سه مورد شبه جمله بنویسید . 36_راز موفقیت دانشمندان بزرگ در چیست ؟ 37_توصیف ها وفضاسازی ها چه اثری در نوشته دارد ؟ 38_انسان عاقل در برابر مشکلات چگونه باید رفتار کند ؟ 39_سه بیت تخلص بنویسید . 40_منظوم ومنثور راتعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید .                                                                                                            1-      نهاد و گزاره و فعل جمله های زیر را بیابید . -         اسلام، دین جهانی است -         خدای، تعالی، گشاده روی را دوست دارد. -         هم زیستن نیک، بهتر از تنهایی است. 2-      هم خانواده ی واژه های زیر را بنویسید : متعال :                    ظاهر :                  ظالم :                     نصرت :                  مسلمان : 3-      بیت زیر را معنی کنید. هم تو گلهای این باغ را می شناسی                                  هم تمام شهیدان تورا می شناسند اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد                                چون تمام غریبان تو را می شناسند 4-      دو تفاوت غزل و قصیده را بشناسید.     5-      شکل شعر و غزل را بکشید و غزل را تعریف کنید.   6-      صفت را تعریف کنید.         7-      جدول زیر را کامل کنید :                 صفت ساده    صف            صفت برتر (تفصیلی)                 صفت برترین(عالی) پاک     مهربان     نیکوکار     8-      گفت و گوی درونی یا مونو لوگ را تعریف کنید.   9-      گفتگو با دیگران یا دیالوگ را تعریف کنید.   10-    انواع تضمین را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.   11-    بیت زیر را معنی کنید : بدان کوش تا زود دانا شوی                                     چو دانا شوی زود والا شوی نه داناتر آن کس که والاتر است                               که والاتر است آن که داناتر است                 12-   مخفف کلمات زیر را بنویسید : جاودان :                                                                آیینه : هوشیار :                                                                پرهیزگار: 13-    شکل شعر مثنوی را بنویسید و تعریف کنید.   14-    جملات زیر را به نثر امروزی برگردانید . در این میان از پس نگریست . سوی درخت التفاتی نود بوی قصد او داشت سخن تو به حق می ماند و من می پذیرم و امیدوارم که هر دو به یمن آن خلاص پیدا آید.   15-    قاب را تعریف کنید.   16-   جدول زیر را کامل کنید :         ما     ماضی استمراری(امروزی) می گفتم   می نوشتند                 ماضی استمراری(قدیم)   سپردندی     17-    در بیت زیر فعل و قافیه را پیدا کنید : با مرادی که تفاوت نکند لیل و نهار                                 خوش بود دامن صحرا او تماشای بهار   18-    بیت زیر را معنی کنید: تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او                               همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار   19-         نقد را تعریف کنید . 20-         حیات با (ت) به چه معنی است ؟ حیاط خانه                      صحن                           زندگی                         بیداری 21-         ماضی نقلی را تعریف کنید و یک مثال بزنید.   22-         ماضی بعید را تعریف کنید و یک مثال بزنید.   23-         ماضی التزامی را تعریف کنید و یک مثال بزنید.   24-         انسجام متن را تعریف کنید.   25-         جدول را کامل کنید: مصدر ماضی ساده اول شخص مفرد ماضی استمراری دوم شخص مفرد ماضی نقلی اول شخص جمع ماضب بعید اول شخص جمع ماضی التزامی دوم شخص جمع   خواندن             نوشتن                         26-   برگه یا فیش چیست؟   27-    بیت زیر را معنی کنید: پایش از آن پویه درآمد زدست                                         مِهر دل و مهره پشتش شکست   28-         خط زیر را به نثر امروزی برگردانید بر وجهی که در متقدم طعن نکند و در محاوراتی که به حضور و میان دو کس روخوض ننماید   29-         کتابهای زیر برای کدام شاعر یا نویسنده است : قابوس نامه:                                 الهی نامه:                                    اخلاق ناصری: کلیله و دمنه                              تاریخ بیهقی:                                 مخزن الاسرار: التفهیم:                              30-         منظور از بیت زیر چیست؟ ای دل اَر سیل فنا بنیاد هستی برکند                   چون تورا نوح است کشتیبان زتوفان غم مخور   31-              شبه جمله چیست؟   32-              تخلص چیست؟ بیت تخلص چیست؟مثال بزنید.   33-              قید حالت چیست؟   34-              نوع قیدهای زیر را مشخص کنید: ابوریحان دوباره پرسید دانشمند بسیار می خواند و مشتاقانه می پرسد   35-              تذکره چیست؟   36-         متمم چیست؟   37-         چند نمونه از حروف اضافه نام ببرید.   38-         برای ساختن آینده ایران چه باید کرد؟(چهار مورد)   39-         تضمین چیست؟ 40-         کلمات زیر را معنی کنید: طبع=                 غفلت=                 مصون=                  صمعه=              دریغ= مرهون مدیون=                               زهره =                  جزعی=             عارف= تعرض=              محضر=                 فرتوتی=                اخوان=                غزّ= فضیلت=            تداعی=                  نصرت=                اقلیمی=              وهله= قریحه=             فراست=                 ضمان=                 مقرون=              صُنع= 1-      لغات زیر را معنی کنید: ثنا:                 ققنوس:      قریحه:             عقده:        قوس قزح:           میغ:           بی هیاهو:          انحطاط:    توقع:           تداعی:           معراج:             مقهور:     اقتدار:                اعتدال:           وهله:         ملاطفت: 2-      کتب زیر از کیست؟ کشف الأسرار:                           کوچه ی آفتاب:                         روضه خلد                               آسمان سبز          کیمیای سعادت                           طلسم حیرت                                             کلیله و دمنه                        تنفس صبح 3-      موضوع غزل چیست؟   4-      نقد باید چگونه باشد؟   5-      داستان های فابل چیست؟ دو نمونه مثال بزنید.   6-      بیت های زیر را به نثر امروزی برگردانید: بدان کوش تا زود دانا شوی                                        چو دانا شوی زود والا شوی آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                            دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است                             شکر انعام تو هرگز نکند شکر گزار عقل حیران شود از نو شدی زرین عنب                         فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او                              همه گویند وی یکی گفته نیاید ز هزار دل بی علم چشم بی نور ست                                   مرد نادان ز مردمی دورست دل شود گر به علم بیننده                                        راه جوید به آفریننده همی دانه و خوشه خروار شد                                             ز آغاز هر خوشه خروار نیست 7-      مترادف واژه های زیر را بنویسید: غرور:                   نصیحت:                    سعادت:             غوغا:                          صبر:           عیب: 8-      ویژگی های مشترک دوست و آینه را بیان کنید.   9-      نقد ادبی چیست؟   10-   نوع صفت های زیر را مشخص کنید:        شجاع ترین:               فصل زیبا                 دریای خروشان:                 کج رفتار  11-   با هر یک از کمله های زیر جمله ی زیبا بنویسید: طنین: حیات حقیقی: معراج: مرغ جان: صنع: میغ: متحیر:   12-  جدول زیر را کامل کنید :         ماضی استمراری(امروز) می گفتم     می نوشتند ماض        ی استمراری(قدیم)   سپردندی بنهادی     13-   دو ترکیب و صفی و دو ترکیب اضافی مثال بزنید:   14-  عبارت های زیر را معنی کنید: از جمال صورت قصر و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد. مقرون به ابواب بلا و مشقت مگر نیت بدل کردی و می اندیشی؟ 15-  سه جمله مثال بزنید که در آن فعل مضارع در معنای فعل ماضی به کار رفته باشد.   16-  برای هر یک از واژه های زیر معادل مناسب دیگری بنویسید:   مظلوم:                    گنجینه:                 رسول:                  خصلت:                   آبشخور:                   سعادت: 17-   مفرد جمع های مکسر « مواعظ، الوان، اسرار» چیست؟   18-  شکل دوم کلمه های «جاودان، آینه، پرهیزگار، آشیانه، جاروب، میهمان» را بنویسید.   19-  سه ویژگی متون کهن را بنویسید.   20-  در عبارت زیر چه نوع آرایه ای وجود دارد؟   -         دیشب دو چشم پنجره در خواب می خزید -         چشمه های خروشان تو را می شناسند         موج های پریشان تو را می شناسند -         خیزید و خز آیید که هنگام خزان است        با خنک از جانب خوارزم وزان است -         چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن   21-  مترادف ( هم معنی ) کلمه های زیر را بنویسید ؟ مصاحبت :                         خصلت :                           معصیت :                         گرایش : مصائب :                          معیشت :                             طعن :                             مصر : 22-  انسان به هنگام سخن گفتن دیگران به چه نکاتی باید توجه کرده ؟     23-  کتابهای زیر از چه شاعرانی است ؟ قاموس نامه (                             )                          الهی نامه (                                    ) مخزن الاسرار (                            )                         تاریخ احزاب (                              )   24-  بیت ها را معنی کنید ؟ ( کامل و ادبی ) سنگ روی خفته را خشخاش کرد        این مثل بر جمله عالم فاش کرد   با بدان کم نشین که صحبت بد         گر چه پاکی تو را پلید کند   25-  انسجام متن را تعریف کنید و یک متن برجسته دارای چند جزء است ؟   26-  جدول زیر را کامل کنید ؟   مصدر ماضی ساده ماض        ماضی استمراری                                                                                                                                                                                 ماضی نقلی ماضی  بع       بعید   ما            ماضی التزامی مستقبل خواندن             نوشتن               27-  برگه یا فیش را تعریف کنید ؟   28-  مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید ؟   اصحاب :                  لحظات :                  مصائب :                        تصویر:               خصال :                   عاقل :                      خلق :                             تجربه :   29-  تخلص را تعریف کنید و به چه بیتی تخلص می گویند ؟   30-  چرا انسان نباید در رویارویی با مشکلات ناامید شود ؟   31-  شعر زیر را معنی کنید ؟   چو خواهی که نامت بود جاودان           مکن نام نیک بزرگان نهان زی تیر نگه کرد و پر خویش براوید          گفتا ز نالیم که از ماست که بر ماست   32-  راز موفقیت در چیست ؟   33-  با واژه های زیر جمله ی ادبی بسازید ؟   قریب :                                                   محضر : صومعه :                                                فراست :   34-     عبارت زیر را در دو سطر توضیح بدهید ؟ « تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم .»   35-   در جمله های زیر معنای واٌژ هایی که مشخص شده بنویسید ؟ -         شر نخواهی بد بگذار   -         از گفتار خیره پرهیز کن   36-  تذکره را تعریف کنید ؟   37-  معادل فارسی واژ های زیر را بنویسید ؟   الًا  -  طرًار  -  علی الصًباح   38-  شبه جمله را تعریف کنید و دو مثال بیاورید ؟   39-  تاریخ ادبیات محمد تقی بهار را بنویسید ؟   40-  تمدن و فرهنگ ایرانی مدیون چه کسانی است ؟ 1- انواع داستان را نام برده و یک را به دلخواه توضیح دهید؟ 2- ترجمه ی تحت الفظی را تعریف کنید؟ 3- چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگذار خوبی است؟   4- حرف ربط یا پیوند را تعریف کنید؟  5- شعر حماسی را تعریف کنید؟  6- جدول را کامل کنید:                                    جمــــله نهــ            نهاد گــــ              گـزاره                مفعـــول                 متمم     م          مسند      قـــ         بعید                  فاعــــل                ایرانیان مردمی پاک نهادوسخت کوش هستند.                            فردای ایران را با تلاش و کوشش می سازیم.                    7- متمم چیست؟   8- برای ساختن ایران چه باید کرد؟   9- تذکره چیست؟   10- قید را تعریف کنید؟    11- راز موفقیت دانشمندان بزرگ در چیست؟   12- شبه جمله چیست؟   13 – تخلص چیست؟   14- انسان خالق در برابر حوادث و مشکلات چگونه باید رفتار کند؟   15- نشانه های دور اندیشی چیست؟    16- برگه یا فیش چیست؟     17- انسجام متن چیست؟ 18- سه ویژگی متن را بنویسید؟ 19- نقد ادبی را تعریف کنید؟ 20- ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید؟ 21- مراحل تحقیق را نام ببرید؟ 22- شبکه معنایی چیست؟ 23- سه ویژگی متن فارسی را بنویسید؟ 24- انواع ترکیب زبان فارسی را بنویسید؟ 25- شعر حکمی چیست؟ 26- جدول زیر را تکمیل کنید:                      ماضی استمراری (امروز) می گفتم     می نوشتند                    ماضی استمراری (قدیم)   سپردندی بنهادی     27- فابل چیست؟  28- قالب های شعری را نام ببرید؟         29- چند تا از مهمترین مثنوی های فارسی را نام ببرید؟ 30- تضمین چیست و انواع آن را نام ببرید؟ 31- دیالوگ و مونولوگ را تعریف کنید؟ 32-چرا خرمشهر نماد 8 سال دفاع مقدس معرفی شده است؟ 33- صفت و را تعریف کنید و انواع آنرا تعریف کنید؟  34- در چمله زیر مسند و مفعول را تعریف کنید: علی شیشه را شکست. 35- نام شاعر و نویسنده های زیر را بنویسید؟  کارنامه بلخ ( ...................)                                                محزن اســــــرار(.........................) آفرین نامه (......................)                                                  به قول پرســــــــتو(....................)   36- غـــــــــزل را به چه نوع شعری می گویند؟  37- رهبر جامعه اسلامی چه نقشی در هدایت مردم دارد؟ 38- ادامه بیت زیر را بنویسید؟ میلاد و گل و بهار جان آمد                                       برخیز که عیدی که می کشان آمد ... ...     39- حافظ متولد کدام قـــرن و در چه شهری و چند آثار او را نام ببرید؟ 40- دانایی چه تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد؟ 1- انواع داستان را نام برده و یک را به دلخواه توضیح دهید؟ 2- ترجمه ی تحت الفظی را تعریف کنید؟ 3- چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگذار خوبی است؟ 4- حرف ربط یا پیوند را تعریف کنید؟ 5- شعر حماسی را تعریف کنید؟ 6- جدول را کامل کنید:                       جمــــله                نهاد   گــ نهاد              گـزاره مفعول            متمتمـم                مسـند   قــــید        بعید                   فاعــــل                 ایرانیان مردمی پاک نهاد و سخت کوش هستند.             فرد             فردای ایران را با تلاش و کوشش می سازیم.                7- متمم چیست؟ 8- برای ساختن ایران چه باید کرد؟ 9- تذکره چیست؟  10- قید را تعریف کنید؟ 11- راز موفقیت دانشمندان بزرگ در چیست؟     12- شبه جمله چیست؟ 13 – تخلص چیست؟ 14- انسان خالق در برابر حوادث و مشکلات چگونه باید رفتار کند؟  15- نشانه های دور اندیشی چیست؟ 16- برگه یا فیش چیست؟ 17- انسجام متن چیست؟ 18- سه ویژگی متن را بنویسید؟ 19- نقد ادبی را تعریف کنید؟ 20- ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید؟ 21- مراحل تحقیق را نام ببرید؟ 22- شبکه معنایی چیست؟ 23- سه ویژگی متن فارسی را بنویسید؟ 24- انواع ترکیب زبان فارسی را بنویسید؟ 25- شعر حکمی چیست؟ 26- جدول زیر را تکمیل کنید:                ماضی استمراری (امروز) می گفتم     می نوشتند م            ماضی استمراری (قدیم)   سپردندی بنهادی     27- فابل چیست؟ 28- قالب های شعری را نام ببرید؟ 29- چند تا از مهمترین مثنوی های فارسی را نام ببرید؟ 30- تضمین چیست و انواع آن را نام ببرید؟ 31- دیالوگ و مونولوگ را تعریف کنید؟ 32-چرا خرمشهر نماد 8 سال دفاع مقدس معرفی شده است؟ 33- صفت و را تعریف کنید و انواع آنرا تعریف کنید؟ 34- در چمله زیر مسند و مفعول را تعریف کنید: علی شیشه را شکست.  35- نام شاعر و نویسنده های زیر را بنویسید؟  کارنامه بلخ ( ...................)                                                محزن اســــــرار(.........................) آفرین نامه (......................)                                                  به قول پرســــــــتو(....................)   36- غـــــــــزل را به چه نوع شعری می گویند؟ 37- رهبر جامعه اسلامی چه نقشی در هدایت مردم دارد؟ 38- ادامه بیت زیر را بنویسید؟ میلاد و گل و بهار جان آمد                                       برخیز که عیدی که می کشان آمد ... ...     39- حافظ متولد کدام قـــرن و در چه شهری و چند آثار او را نام ببرید؟  40- دانایی چه تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد؟ 1-با کلمه های زیر جمله های زیبا بسازید. ستایش: گشاده رو: 2-برای هر یک از واژه های زیر معادل مناسب دیگری بنویسید. خصلت:                      رسول:                       آبشخور: 3-هم خانواده ی واژه های زیر را بنویسید. مظهر:                      نصیر:                        مسلمین: 4-نام اجزای مشخص شده را بنویسید. انقلاب اسلامی پرتو امیدی را در دل مردم تاباند. 5-معنی کلمات زیر را بنویسید. خروشان:             کبریا:             مغرور:               گیوه: 6-کلمات (پاک)و(مهربان)رابه صورت صفت تفضیلی بنویسید. 7- کلمات (پاک)و(مهربان)رابه صورت صفت عالی بنویسید. 8-راه تشخیص غزل از قصیده چیست. 9-کلمات زیررابااستفاده ازصفت های مناسب گسترش دهید.   گلزار:             بیابان:            میلاد:              رویش: 10-یک تشبیه ودوتشخیص بنویسید. 11-شعرزیررامعنی کنید. ای دل ارسیل فنا بنیاد هستی بر کند 12-چراخرمشهرنمادهشت سال مقاومت معرفی شده است. 13-درمتن زیرفعل های قابل حذف رامشخص کنید. جبهه سرشارازایمان است وعشق است. 14-منظوراز(آینده به هر سواری رکاب نمی دهد)چیست. 15-باتوجه به آنچه درکمانک آمده است باترکیب زیر جمله بسازید. انحطاط(جمله ی پرسشی) 16-یک جمله بگویید که درآن فعل مضارع درمعنی فعل ماضی به کاررفته باشد. 17-باهر یک ازترکیب های زیرجمله بسازید. آب حیات:                 بخردهوشیار:                   18-شکل دوم کلمه های زیررابنویسید. آشیانه:                   جاروب:                میهمان: 19-منظوراز(عاقل درمهمات توقف جایز نشمرد)چیست. 20-دونمونه ازمشهورترین فابل های ادبیات فارسی رانام ببرید. 21-جدول زیر را کامل کنید.                 ماضی استمراری(امروز)                   می گفتم   ما              ماضی استمراری(قدیم)                            بنهادی      22-منظور از(پس اندر این آیات تفکر کن)یعنی چه؟ 23-متن کهن زیر رابه نثر امروزی بازنویسی کنید. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. 24-عبد القادر بیدل دهلوی کدام یک از آثار زیر را نوشته است؟ شاهنامه-------                 رباعیات------- سبک شناسی---                تاریخ احزاب----- 25-مترادف کلمات زیر را بنویسید. غرور:             نصیحت:             غوغا:           صبر: 26-ویژگی های مشترک دوست و آینه چیست. 27-چرا سعدی،پسر نوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است. 28-مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید. تجربه:         خلایق:            عاقل:           اصحاب: 30-برگه یا فیش چه کمکی به پژوهشگر می کند. 31-نشانه های دور اندیشی چیست؟                                         32- انسان به هنگام سخن گفتن با دیگران به چه نکاتی باید توجه  کند. 33-در جمله ی زیرمعنای واژه وعبارات مشخص شده رابنویسید. شرنخواهی بدی بگذار            ----     ازگفتارخیره پرهیزکن    34-باهریک ازواژه های زیر جمله ی ادبی بسازید. عطا: حرمت: 35-دربیت(یوسف گم گشته باز آیدبه کنعان غم مخور)     کنعان به کجا اشاره شده است؟ 36-دونمونه ضرب المثل بنویسید. 37-ازماست که برماست راچه کسی سروده است؟ حافظ-------                                                   ناصرخصرو--------                    فردوسی----                    گزینه ی الف وج----- 38-حافظ درچه قرنی متولد شد؟ قرن6                                                         قرن8                                               قرن7   39-عبارت زیررادردوسطرتوضیح دهید. (تومی خواهی بخوانی ومن می خواهم بدانم). 40-نام محمدحسین بهجت تبریزی برای کدام یک از اشخاص زیر است. حافظ---------                عبدالقادردهلوی--------- شهریار-------                                             محمدتقی بهار-----------                         پایان                                                                          کوه به کوه نمی رسد، ولی آدم به آدم می رسد روزی روزگاری پسرک فقیری زندگی می کرد که برای گذران زندگی و تامین مخارج تحصیلش دستفروشی می کرد.از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتواند پولی بدست آورد.روزی متوجه شد که تنها یک سکه 10 سنتی برایش باقیمانده است و این درحالی بود که شدیداً احساس گرسنگی می کرد.تصمیم گرفت از خانه ای مقداری غذا تقاضا کند. بطور اتفاقی درب خانه ای را زد.دختر جوان و زیبائی در را باز کرد.پسرک با دیدن چهره زیبای دختر دستپاچه شد و بجای غذا ، فقط یک لیوان آب درخواست کرد.
دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرک شده بود بجای آب برایش یک لیوان بزرگ شیر آورد.پسر با تمانینه و آهستگی شیر را سر کشید و گفت : «چقدر باید به شما بپردازم؟ » .دختر پاسخ داد: « چیزی نباید بپردازی.مادر به ما آموخته که نیکی ما به ازائی ندارد.» پسرک گفت: « پس من از صمیم قلب از شما سپاسگذاری می کنم»سالها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد.پزشکان محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجات به شهر فرستادند تا در بیمارستانی مجهز ، متخصصین نسبت به درمان او اقدام کنند.دکتر هوارد کلی ، جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشاوره فراخوانده شد.هنگامیکه متوجه شد بیمارش از چه شهری به آنجا آمده برق عجیبی در چشمانش درخشید.بلافاصله بلند شد و بسرعت بطرف اتاق بیمار حرکت کرد.لباس پزشکی اش را بر تن کرد و برای دیدن مریضش وارد اطاق شد.در اولین نگاه اورا شناخت.سپس به اتاق مشاوره باز گشت تا هر چه زود تر برای نجات جان بیمارش اقدام کند.از آن روز به بعد زن را مورد توجهات خاص خود قرار داد و سر انجام پس از یک تلاش طولانی علیه بیماری ، پیروزی ازآن دکتر کلی گردید.آخرین روز بستری شدن زن در بیمارستان بود.به درخواست دکتر هزینه درمان زن جهت تائید نزد او برده شد.گوشه صورتحساب چیزی نوشت.آنرا درون پاکتی گذاشت و برای زن ارسال نمود.زن از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صورتحساب واهمه داشت.مطمئن بود که باید تمام عمر را بدهکار باشد.سرانجام تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد.چیزی توجه اش را جلب کرد.چند کلمه ای روی قبض نوشته شده بود.آهسته انرا خواند:«بهای این صورتحساب قبلاً با یک لیوان شیر پرداخت شده است» خود ارزیابی 1- پسرک چگونه با آن دختر آشنا شد؟ 2- چرا دخترک به جای یک لیوان آب، برای آن پسر یک لیوان شیر آورد؟  3- نظر شما در باره ی این ضرب المثل « کوه به کوه نمی رسد، ولی آدم به آدم می رسد » چیست؟ 4- ................................................................................................؟ دانش های زبانی و ادبی نکته اول صفت فاعلی صفت فاعلى نشان مى دهد که موصوف کننده کارى است. و ساخت هایى دارد از این قبیل: ـ بن مضارع + ـَ نده: گوینده/گیرنده ـ بن مضارع + آن: دعاگویان / گریان. این ساخت را صفت حالیّه نیز مى نامند، زیرا بر گذرا بودنِ وصف دلالت مى کند. ـ بن مضارع + آ: شنوا / دانا. این ساخت برابر است با صفت مشبّهه در عربى و معمولا پایدارىِ وصف را مى رساند. ـ بن ماضى + آر: خواستار/ خریدار. ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گار: آفریدگار/ پرهیزگار/ یادگار. ـ بن ماضى یا بن مضارع یا اسم + گر: رُفتگر/ توانگر.  - اسم یا بن فعل یا ساخت امر+کار: ستمکار / طلبکار   نکته دوم مصدر اسمى است که از میان چهار مفهوم فعل، فقط معنا را دارد و از سه مفهوم دیگر (زمان، شخص، تعداد) بى نصیب است. ساخت مصدر چنین است: بن ماضى + ـَ ن. مثال: برخاستن، گفتن، نشستن و ... .         نوشتن 1- کلمات زیر را به صفت فاعلی تبدیل کنید. دیدن، نوشتن ، حساب، نگاشتن   2- مصدر افعال زیر بنویسید. می بینم، نشسته بود، می بالید، رفت 3- با کلمات زیر جمله بنویسید. تأمین: مجهز: اظهار: مشاوره: 4- یک ضرب المثل بنویسید، سپس داستانی مرتبط با آن بنویسید. 1-كلمه هاي زير را معني كنيد تداعي:                             رعايا:                            ژوليده:                                 مقهور: رخصت:                          سرير:                            فراست:                                وهله:   2-در بند زير دوآرايه ادبي وجود داردآن هارامشخص كنيد. سعديا راست روان گويي سعادت بردند                                              راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار     3-بيت زير را معني كنيد. اگر چه بمانند دير و دراز                                 به دانا بودشان هميشه نياز  4-كتب زير از كيست؟ كليله و دمنه:                   حديقه الحقيقه:                      تنفس صبح:                      خان كذيزه ها:   5-عبارت (نشناخت تو را توان شناسايي تو را زبان را) معني كنيد.   6- موضوع غزل بش تر به..............و................و...................و..................ميپردازد.­­ 7- علت تخلص اوحدي مراغه اي چه بود؟ 8-عبارت زير را معني كنيد. وفرج يابي اين ملاطفت بپذير كه عاقل در مهمات توقف جايز نشمرد. 9-هدف از شعر تعليمي چيست؟ 10-مفرد كلمات روبرو را بنويسيد.  اسرار:            معادن:                 الوان:                مواعظ:  11-براي واژه زير يك شبكه ي معنايي بسازيد. قوس قزح: 12-نوع تركيب هاي زير را مشخص كنيد. دامن صحرا:                                                        خورشيدزرين:              نقش عجب:                                                         گل صدبرگ:   13-عبارت وازجمال صورت ممروبسياري علامان وسريرالملك وي هيچ خبر ندارد؟                                                                      (علي علي پناهي—سهراب كياني—پيام دشتي)ُ 1-منظور از اين سخن چيست؟ (برادر خويش را نصرت كن گر ظالم بود يامظلوم). 2-براي هر يك از واژه هاي زير معادل مناسب ديگري بنويسيد. مظلوم:                                               گنجينه:                                        رسول: خصلت:                                             آبشخور:                                       سعادت:       3-چراشاعر ميگويد (فصل غريبي آمد)؟ 4-رهبران جامعه اسلامي چه تنشي در هدايت مردم دارند؟ 5-صفت برتر را تعريف كنيد. 6-كلمات زير را بااستفاده از صفت هاي مناسب گسترش دهيد. فصل – ميلاد – پرسش – رويش 7-منظور نويسنده ار جمله ي (شهر در پناه شهد است )چيست؟ 8-چرا خرمشهر نماد 8 سال مقاومت معرفي شده است؟ 9-با هر يك از كلمه هاي زير جمله زيبا بسازيد. قافله – محفوظ – حيات حقيقي – منظر 10-جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. در نوشتن املا به صدا و ...................كلمات ويژه افعال بايد.......................مانند نوشتن آن ها رفتن به جاي آن ها ..................... 11-جوانان ايراني براي پيشرفت در آينده چه وظيفه اي دارند؟   12- منظور از (آينده به هر سوادي ركاب نمي دهد)چيست؟ 13-معني كلمات زير را بنويسيد: آورده اند:                                   طلب:                                 جانب: التفاتي:                                     مالاو:                                مشقت: 14-چرا موش تصميم گرفت با گربه دوست شود؟ 15-به نظر شما چرا سعدي پسر نوح(ع) را با سگ اصحاب كهف مقايسه كرد؟ 16-چارهي كودك عاقبت انديش چه بود؟ 17- انسان عاقل در برابر حوادث ومشكلات زندگي چگونه بايد رفتار كرد؟ 18-چهار بيت تخلص از چهار شاعر بنويسيد. 19-چرا همكلاسي خواجه نصير به او لقب كوه آهن داد؟ 20-راز موفقيت دانشمندان بزرگ در چيست؟ 21-انسجام متن را تعريف كنيد.  22-متن انسان ميتواند نقد رفتار- گفتار – نوشتار و آثار خود و ديگران باشد؟ 23-نشانه هاي دور انديشي چيست؟ 24-در جمله زير معناي واژه وعبارت مشخص شده را بنويسيد. شرنخواهي – بدي بگذار 25-با هر يك از واژه هاي زير جمله بسازيد. عطا – حرمت – نصيحت – بيهوده       26-دو پيام از شعر حافظ را به انتخاب خود بنويسيد.   27-دوستي با ابلهان چه پيامد هايي براي ما مي تواند داشته باشد؟ 1-لغات زیر را معنا کنید.5/. سعادت:                        زیستن:                    دارایی ها:            جمال: تعالی:                          حاجت:                     روا:                نصرت: 2-شعر های زیر را معنا کنید5/. چشمه های خروشان تو را می شناسند                                 موج های پریشان تورا می شناسند به دانش فزای وبه یزدان گرای                             که او باد جان تو رارهنمایی 3-کلمات زیر را با صفت مناسب ادمه دهید5/. فصل:                      میلاد:                 پرسش:                  رویش: کوچه:                     خراسان:               بیابان:                    گلزار: 4-به سوالات زیرپاسخ دهید5/. منظور نویسنده ازجمله((شهردرپناه شهدا است چیست))؟ چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت معّرفی شد؟ 5-باکلمات زیر جمله های ادبی بسازید5/. قافله: محفوظ: حیات: حقیقی: منظر: 6-نمونه ای از(( گفتگو با خود))و((گفتگو با دیگران)) بنویسید5/.   7-سه جمله مثال بزنید که درآن فعل مضارع در معنای فعل ماضی بیاید5/. 1- 2- 3- 8-کتاب های این شاعران را بنویسید5/. سعدی:                      ابلفضل رشید الدین میبدی:                           فردوسی:                   ابو منصور موقع هروی: 910-یک بند تنز آمیز بنویسید که قهرمانان آن حیوانات باشند5/.   11-مفردِ جمع های مکسّر((مواعظ والوان و اسرار))چیست؟5/.   12-برای هر یک از کلمات زیر یک شبکه معنایی بنویسید5/.   ستاره و شعله وقوس قزح 13-بهره گیری از...........................بر زیبایی متن می افزاید5/. 14-جملات ((ساده وغیر ساده))را تعریف کنید5/.   15-برای نقد رفتار خود با دیگران به چه معیارهایی باید توجّه کرد؟5/.   16-مترادف واژه های زیر را بنویسید5/. غرور:                            سعادت:                             غوغا: عیب:                                                     نصیحت:                           صبر: 17-به نظر شما چرا سعدی پسر نوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده؟5/.   18-انسجام متن را تعریف کنید5/.    19-پنج نمونه از واژه های غیر ساده را بیان کنید 5/.   20-برای واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید5/. شغل:                    قادر:                   جماعت:                نصر: 22-دو نمونه ضرب المثل که در دروس خوانده اید بنویسید5/. 23-دو پیام از شعر حافظ را بنویسید5/. 24-راز موفقیت دانش مندان بزرگ چیست5/.   25-چرا ابوریحان بیرنی درآخرین لحظات عمرخوداصرارداشت مطلب جدیدی بیاموزد5/.   26-چند حدیث درباره ی اهّمیت ((علم آموزی))بنویسید5/. 27-استفاده از................برزیبایی وتاثیر گذاری متن می افزاید5/. 28-استفاده از...........و............دیگران برای تقویت نویسندگی مفید است5/. 29- معادله فارسی واژه هارابنویسید5/. الاّ:                                 طرّار:                       علی الصبّاح: 30-یکی از راه های معّرفی شخصیت ها چیست؟5/.   31-چهار نمونه فعل ماضی استمراری که درقدیم کاربرد داشتند بنویسید5/.   32-درباره ی(( مهدی اخوان ثالث)) هرچه می دانید بنویسید5/.   33-برای ساختن آینده ایران چه باید کرد؟5/.   34-با استفاده از شیوه پرورش متن یک بند درباره ی((خلیج فارس))بنویسید5/. ............................................................................................. 35       -غلط های املایی زیر را درست کنید5/.                         نادرست                      درست                           ازدهام                                                   وحله                            ترجیح                                                                                                                                                                                                                                                                                           سپاس گذار     36-تمدن وفرهنگ ایرانی مدیون چه کسانی است5/.   37-نهاد.گزاره.وفعل را در جمله زیر پیدا کنید5/. اسلام.دینی جهانی است نهاد: گزاره: فعل: 38-منظور از((آینده به هر سواری رکاب نمیدهد))چیست؟5/. 39-تضمین را تعریف کنید5/.  40-یک بیت شعر از سعدی بنویسید5/.                                                                              1- پیامبر (ص) چه سفارشی به ابوذر کرد؟ پیام او شامل چیست؟   2- در متن ادبی چه آرایه هایی به کار می رود؟   3- حدیث زیر را معنی کنید. جَمالَ اَلعلمِ نَشرَة و ثَمَرَتهُ العَمَل بِهُ.   4- تفاوت های غزل و قصیده را بنویسید.   5- شکل گرافیکی غزل را رسم کنید.   6- صفت چیست؟ انواع آن را نام برده و برای هر یک مثالی بزنید.   7- مونولوگ یا گفتگو با خود را تعریف کنید و برای آن مثالی بزنید.   8- دیالوگ یا گفتگو با دیگران را تعریف کنید و برای آن مثالی بزنید.   9- موارد استفاده از مونولوگ و دیالوگ و مونولوگ را نام ببرید.   10- در مورد شهید آوینی و آثارش توضیح دهید.   11- لغات زیر را معنی کنید. خوض=                     زُفت=                            معصیّت=                           کنعان=                      فنا= مستمع=                    دامن=                            مسخّر=                              صنع=                       سریر ملک= عار=                        اعتدال=                          قناعت=                              انحطاط=                    قریحه= مقرون=                    عقده=                           لوح=                                  عیال=                       جاهیت= صومعه=                    جزعی=                         جگر آور=                             عریضه=                    مرهون= 12- ابیات زیر را معنی کنید. کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی                                         چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی     حافظا، در کنج فقر خلوت شب های تار                                          تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور   پاک بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز                                          ماه و خورشید مسخر کند و لیل و نهار   گهر بی هنر زار و خوار است و سست                                            به فرهنگ باشد روان تندرست   13- بیت زیر تا 3 بیت دیگر ادامه دهید. نه داناتر آن کس که والاتر است                                       که والاتر است آن که داناتر است     14- جوانان ایرانی برای پیشرفت در آینده چه وظیفه ای دارند؟   15- دانایی چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد؟   16- منظور از جمله ی « عاقل در مهمّات توقّف جایز نشمرد». چیست؟   17- تضمین را تعریف کنید و انواع آن را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید.   18- در مورد اوحدی مراغه ای توضیح دهید.   19- مفهوم حدیث « مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه» چیست؟   20- قالب های شعری مثنوی، غزل، قصیده و رباعی را تعریف کنید.   21- شکل دیگر کلمه های زیر را بنویسید. جاودان=                               هشیار=                                آیینه=                                  جاروب=   22- عناصر تشبیه زیر را مشخص کنید. دل بی علم چشم بی نور است   23- منظوم و منثور را تعریف کنید، چند منظوم و چند منثور با ذکر نام نویسنده آن مثال بزنید.   24- انسجام متن را توضیح دهید و ویژگی های آن را بنویسید.     25- جدول زیر را کامل کنید.      فعل ما                 ماضی ساده                        ماضی استمراری م               ماضی مستمر                    ماضی نقلی                 ماضی بعید رفت           فروخت           خرید           نوشت           دوید             26- تخلص را تعریف کنید و بگویید به چه بیت هایی بیت التخلص می گویند. و دو بیت مثال بزنید که در آن تخلص به کار رفته باشد.   27- شبه جمله را تعریف کنید. دو مثال بزنید.   28- درباره اشخاص زیر توضیح دهید. جلال الدین محمد بلخی(مولانا)   ناصر خسرو   حافظ   محمد تقی بهار   29- متن های کهن زیر را به متن های امروزی تبدیل کنید. داد ده تا داد یابی   معیشت تنگ را به توکل دفع کن   کاهل وار برخاستند و خویشتن را به پای آن دیوار افکندند.   30- ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید. 31- مفرد و جمع مکسر کلمه های زیر را بنویسید. مواعظ=                         الوان=                     مفاهیم=                   علم=                  خُلق=               خصوصیت=   32- آثار زیر از کیست؟ کیمیای سعادت:                طلسم حیرت:                   مرگ رنگ:                               33- درباره ابوالفضل بیهقی توضیح دهید.   34- شعر حکمی چیست؟   35- خصوصیات یک نوشته ی فضاسازی شده چیست؟   36- هم خانواده کلمات زیر را بنویسید. مسائل:             محروم:                جاهل:                  مناظر:                  حضور:              سلام:   37- موضوع کتاب تذکرةالاولیا عطار چیست؟   38- برای ساختن آینده ایران چه باید کرد؟   39- راز موفقیت دانشمندان بزرگ چیست؟ 2.با کلمات زیر جمله بسازید. خلعتی: انحطاط: سریر: معراج: راهبرد: عز: غوغا: 3.کامل کنید. ازدهام:------------ و ازدحام:-------------. وهله:-------------- و وحله:--------------. 4.تضمین اشکار را با مثال بیان کنید.   5.شعر حکمی چیست؟ 6.معنی کلمات زیر را بنویسید. قزح:-----------   فرتوت:-----------   مُصر:-------------   اندر طلب:------------   موسم:------------- 7.شبکه معنایی بسازید. ابر:----------.------------.------------. نیکو کاری:----------.---------.-----------. سنگ:------------.-------------.------------. کوه:----------.-------------.------------. 8.هم خانواده کلمات را بنویسید. جمع:----------و--------------. مسعود:--------------و----------. سبح:------------و------------. 9.با هر ترکیب جمله بسازید. صنع،میغ: عجایب،سریر: 10.مشخص کنید هر کتاب از کیست. اسمان سبز(         )   روضه خلد(        )   مرزبان نامه(        )   دوزخ اما سرد(        ) 11.چاره کودک چاره اندیش چه بود؟   12.درباره اخوان ثالث توضیح کامل دهید.   13.دو بیت تخلص بنویسید. 1- 2- 14.آرایه های ادبی را نام ببرید. 15.شکل گرافیکی قصیده را رسم کنید.   16.نام اثار شاعران زیر را بنویسید.(یک نمونه) حافظ:                 رودکی:                 غزالی:                 بلخی:                17.یک بیت الغزل بنویسید.     .از زبان موشی که در حال راز ونیاز است بندی بنویسید.18       19.کدام کلمه متفاوت است؟ سحابی             قوس قزح             ابر 20.شعر زیر را معنی کنید. شد نفس آن دو سه هم سال او        تنگ تر از حادثه ی حال او   آن که و را دوست ترین بود گفت         در بن چاهیش بباید نهفت   21.شعر زیر را تا دو بیت ادامه دهید. نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است        ---------------------- -----------------------------         ----------------------------- ----------------------------          ----------------------------- 22.مونولوگ را تعریف کنید.   23.یک نمونه فعل ماضی بعید نام ببرید.   24.یک بند درباره مصرع   ((چو ایران مباشد تن مباد))  بنویسید.     25.هدف از شعر تعلیمی----------و-----------است.   26.یک جمله مثال بزنید که فعل ماضی بجای مضارع بکار برود. 27.درباره شگفتی های دنیای آفرینش بنویسید.     28.کدام موصوف و صفت وکدام مضاف ومضاف الیه اند؟ گل خوشبو: گل باغچه: 29.غزالی در قرن---------می زیست و اثارش--------------و--------------و----------------می باشد. 30.از چه راهی موصوف وصفت ومضاف و مضاف الیه را تشخیص می دهیم؟   31.واژه های زیر را تفکیک کنید. نادان: شرمسار: آینده نگر: 32.با واژه های(دانایی،توانایی،والایی،سربلندی،چاره اندیشی)چهار سطر بنویسید.     33.اجزاء زیر را مشخص کنید. .                      همنشین نیک بهتر از تنهایی است.   34.مفرد و جمع کلمات زیر را بنویسید. عقول= معادن= تجربه= زائر=   35.رهبران جامعه اسلامی چه وظیفه ای دارند؟   36.با استفاده از صفات گسترش دهید. فصل: میلاد: بیابان: گلزار: 37.چرا رابعه به زن پارسا ملقب بود؟ 38.خوردمی نوعی فعل--------------است. 39.در باره ((تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم)) توضیح دهید.   40.ارکان تشبیه را نام ببرید.       12.با کلمات زیر جمله بسازید. خلعتی: انحطاط: سریر: معراج: راهبرد: عز: غوغا: 3.کامل کنید. ازدهام:------------ و ازدحام:-------------. وهله:-------------- و وحله:--------------. 4.تضمین اشکار را با مثال بیان کنید.   5.شعر حکمی چیست؟ 6.معنی کلمات زیر را بنویسید. قزح:-----------   فرتوت:-----------   مُصر:-------------   اندر طلب:------------   موسم:------------- 7.شبکه معنایی بسازید. ابر:----------.------------.------------. نیکو کاری:----------.---------.-----------. سنگ:------------.-------------.------------. کوه:----------.-------------.------------. 8.هم خانواده کلمات را بنویسید. جمع:----------و--------------. مسعود:--------------و----------. سبح:------------و------------. 9.با هر ترکیب جمله بسازید. صنع،میغ: عجایب،سریر: 10.مشخص کنید هر کتاب از کیست. اسمان سبز(         )   روضه خلد(        )   مرزبان نامه(        )   دوزخ اما سرد(        ) 11.چاره کودک چاره اندیش چه بود؟   12.درباره اخوان ثالث توضیح کامل دهید.   13.دو بیت تخلص بنویسید. 1- 2- 14.آرایه های ادبی را نام ببرید. 15.شکل گرافیکی قصیده را رسم کنید.   16.نام اثار شاعران زیر را بنویسید.(یک نمونه) حافظ:                 رودکی:                 غزالی:                 بلخی:                17.یک بیت الغزل بنویسید.     .از زبان موشی که در حال راز ونیاز است بندی بنویسید.18     19.کدام کلمه متفاوت است؟ سحابی             قوس قزح             ابر 20.شعر زیر را معنی کنید. شد نفس آن دو سه هم سال او        تنگ تر از حادثه ی حال او   آن که و را دوست ترین بود گفت         در بن چاهیش بباید نهفت   21.شعر زیر را تا دو بیت ادامه دهید. نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است        ---------------------- -----------------------------         ----------------------------- ----------------------------          ----------------------------- 22.مونولوگ را تعریف کنید.   23.یک نمونه فعل ماضی بعید نام ببرید.   24.یک بند درباره مصرع   ((چو ایران مباشد تن مباد))  بنویسید.     25.هدف از شعر تعلیمی----------و-----------است.   26.یک جمله مثال بزنید که فعل ماضی بجای مضارع بکار برود. 27.درباره شگفتی های دنیای آفرینش بنویسید.     28.کدام موصوف و صفت وکدام مضاف ومضاف الیه اند؟ گل خوشبو: گل باغچه: 29.غزالی در قرن---------می زیست و اثارش--------------و--------------و----------------می باشد. 30.از چه راهی موصوف وصفت ومضاف و مضاف الیه را تشخیص می دهیم؟   31.واژه های زیر را تفکیک کنید. نادان: شرمسار: آینده نگر: 32.با واژه های(دانایی،توانایی،والایی،سربلندی،چاره اندیشی)چهار سطر بنویسید.   34.مفرد و جمع کلمات زیر را بنویسید. عقول= معادن= تجربه= زائر=   35.رهبران جامعه اسلامی چه وظیفه ای دارند؟   36.با استفاده از صفات گسترش دهید. فصل: میلاد: بیابان: گلزار: 37.چرا رابعه به زن پارسا ملقب بود؟ 38.خوردمی نوعی فعل--------------است. 39.در باره ((تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم)) توضیح دهید.   40.ارکان تشبیه را نام ببرید.    1-  معنای کلمات زیر را بنویسید. سعادت:                                حکمت:                              سرشار: طنین:                                  اعظم:                                جلال:            ثنای:                                   نصرت:                              کبریای: عزّه:                                   سامان:                               قریحه ی: آبشخوری:                            وحله ی:                             شوق:   2- معنای ابیات زیر را بنویسید. چو دخلت نیست خرج آهسته کن                   که می خوانند ملاّحان سرود  .....................................................           .................................................       اگرباران به کوهستان نبارد                          به سالی دجله گردد خشک رودی ......................................................           ................................................                 بدان کوش تا زود دانا شوی                         چو دانا شوی زود والا شوی ......................................................           ................................................                 علم بال است مرغ جانت را                         برسپهر او بَرَد روانت ......................................................           ................................................   3- نثر زیر را به نثر امروزی بنویسید. روز شنبه نهم ماه رجب،میان دو نماز، بارانکی خُرد خُرد می بارید،چنان که زمین تر گونه می کرد گروهی از گله داران در میان رود فرود آمده بودند وگوسفندان بدان جا بداشته؛هرچند گفتند از آن جا برخیزید که، مُحال بُوَد بر گذر سیل بودن، فرمان نمی بردند تا باران قوی شد. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   4-درمورد اسم های زیر هرچه می دانید بنویسید و اثر آن ها را نیز بیان کنید. علی بابا خان:   نظامی گنجوی: نظامی عروضی:   حنظله ی باد غیسی:   5- سه بیت ادامه شعر زیر را بنویسید و بگویید جزو آثار کیست؟ تا کی آخر چو بنفشه، سر غفلت در پیش          حیف باشید که تو در خوابی ونرگس بیدار         ................................................         ................................................       ................................................         ................................................       ................................................         ................................................   6- باهر یک از کلمه های زیر جمله ی ادبی بنویسید. مظلوم:   مشتاق:   کردار:   خگشاده رو:   فرهنگ:   مقهور:   7- برای هر یک از کلمات زیر معادل مناسب دیگری بنویسید.   گنجینه:                                                 رسول:                                                     خصلت:                                                آبشخور:   8- مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید.   عاقل:                                تجربه:                                فایده:                                خَلق:                                 اصحاب:                              مصائب:   9- مترادف کلمات زیر را بنویسید.   معاش:                     متعالی:                     معصیت:                     طریقت: 10- رهبران جامعه ی اسلامی چه نقشی در هدایت مردم دارند.         11- صفت برتر یا تفضیلی وصفت برترین یا عالی را تعریف کنید و برای هر یک مثال بزنید.         12- غزل به چه شعری گفته می شود و نوع یا شکل آن را بکشید. 13-چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت معرفی شده است و به نظر نویسنده با وقوع جنگ تفضیلی چه اتفاقاتی در خرمشهر افتاده است؟ 14- دیالوگ و مونولوگ را تعریف کنید واسم دیگر آن بنویسید و بگویید از آن در چه چیزهایی استفاده می شود؟ 15- منظور از «آینده به هر سواری رکاب نمی دهد» چیست؟ 16- تضمین را تعریف کنید و بگویید بر چند نوع است و برای آن مثالی بزنید؟ 17- مفهوم حدیث معروف «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَد عَرَفَ رَبٌَه» چیست؟ و یک بیت که مفهوم آن را دارد بنویسید. 18- دانایی چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد؟ 19- چهار بیت اوّل شعر پرتو امید رابه نثر امروزی بر گردانید. 20- به چه شعری مثنوی گفته می شود و شکل آن را بکشید و برای آن چند مثال بزنید؟ 21- دست یابی به علم در گذشته و امروز چه شباهت هایی و تفاوت هایی باهم دارد؟ 22- منظور از جمله ی«عاقل در مهّمات توقف جایز نشمرد»چیست؟ 23- پیام اصلی ونهایی داستان موش و گربه چیست؟    24-درباره ی حزم و دور اندیشی در دوستی با دوستان وبر خورد بادشمنان را بطور خلاصه توضیح دهید؟ 25-فابل را تعریف کنید ونام دیگری که در فارسی بکار می رود را بنویسید وبرای آن مثال بزنید؟ 26- به چه فعلی ماضی استمراری گفته می شود؟ برای آن مثالی بزنید. 27-جدول زیر را کامل کنید. 28- نشانه دور اندیشی چیست؟ 29- چگونه می توان دوست خوب را از دشمن تشخیص داد؟     30- انسان به هنگام سخن گفتن دیگران باید به چه نکاتی توجّه کند؟ 31- نظامی عروضی شعر فردوسی را چگونه توصیف کرده است؟ 32- تمدّن و فرهنگ ایرانی مدیون چه کسانی است؟ 33- متّمم چیست وبرای آن چند مثال بزنید؟ 34- درباره ی این سطرشعر «آن نصف جهان، با تانک های آتشین در راه»، توضیح دهید. 35- شعر حماسی را تعریف کنید و برای آن چند مثال بزنید؟ 36- شباهت حسین فهمیده وآرش کمان گیر در چیست؟ 37- درباره ی«ویکتور هوگر» وآثار دیگر او را توضیح دهید. 38- تحت اللّفظی یعنی چه؟وبرای آن مثال بزنید. 39- جمله های زیر را یک بار تحت اللفظی و یک بار روان ترجمه کنید. الف) و جَعَلْنا السَّماءَ سَقْفاً محفوظاً (انبيا،32)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   ب) صِلْ مَنْ قَطَعَك (پیامبر اسلام (ص))   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   I do my homework at home every day(پ   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   40- به نظر شما چه عواملی در موفّقیّت ابوریحان بیرونی نقش بسزایی داشته است؟ 1-با کلمه های زیر جمله های زیبا بسازید. ستایش: گشاده رو: 2-برای هر یک از واژه های زیر معادل مناسب دیگری بنویسید. خصلت:                      رسول:                       آبشخور: 3-هم خانواده ی واژه های زیر را بنویسید. مظهر:                      نصیر:                        مسلمین: 4-نام اجزای مشخص شده را بنویسید. انقلاب اسلامی پرتو امیدی را در دل مردم تاباند. 5-معنی کلمات زیر را بنویسید. خروشان:             کبریا:             مغرور:               گیوه: 6-کلمات (پاک)و(مهربان)رابه صورت صفت تفضیلی بنویسید. 7- کلمات (پاک)و(مهربان)رابه صورت صفت عالی بنویسید. 8-راه تشخیص غزل از قصیده چیست. 9-کلمات زیررابااستفاده ازصفت های مناسب گسترش دهید.   گلزار:             بیابان:            میلاد:              رویش: 10-یک تشبیه ودوتشخیص بنویسید. 11-شعرزیررامعنی کنید. ای دل ارسیل فنا بنیاد هستی بر کند 12-چراخرمشهرنمادهشت سال مقاومت معرفی شده است. 13-درمتن زیرفعل های قابل حذف رامشخص کنید. جبهه سرشارازایمان است وعشق است. 14-منظوراز(آینده به هر سواری رکاب نمی دهد)چیست. 15-باتوجه به آنچه درکمانک آمده است باترکیب زیر جمله بسازید. انحطاط(جمله ی پرسشی) 16-یک جمله بگویید که درآن فعل مضارع درمعنی فعل ماضی به کاررفته باشد. 17-باهر یک ازترکیب های زیرجمله بسازید. آب حیات:                 بخردهوشیار:                       18-شکل دوم کلمه های زیررابنویسید. آشیانه:                   جاروب:                میهمان: 19-منظوراز(عاقل درمهمات توقف جایز نشمرد)چیست. 20-دونمونه ازمشهورترین فابل های ادبیات فارسی رانام ببرید.      22-منظور از(پس اندر این آیات تفکر کن)یعنی چه؟ 23-متن کهن زیر رابه نثر امروزی بازنویسی کنید. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. 24-عبد القادر بیدل دهلوی کدام یک از آثار زیر را نوشته است؟ شاهنامه-------                 رباعیات------- سبک شناسی---                تاریخ احزاب-----   25-مترادف کلمات زیر را بنویسید. غرور:             نصیحت:             غوغا:           صبر: 26-ویژگی های مشترک دوست و آینه چیست. 27-چرا سعدی،پسر نوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است. 28-مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید. تجربه:         خلایق:            عاقل:           اصحاب: 30-برگه یا فیش چه کمکی به پژوهشگر می کند. 31-نشانه های دور اندیشی چیست؟                                         32- انسان به هنگام سخن گفتن با دیگران به چه نکاتی باید توجه  کند. 33-در جمله ی زیرمعنای واژه وعبارات مشخص شده رابنویسید. شرنخواهی بدی بگذار            ----     ازگفتارخیره پرهیزکن    34-باهریک ازواژه های زیر جمله ی ادبی بسازید. عطا: حرمت: 35-دربیت(یوسف گم گشته باز آیدبه کنعان غم مخور)    کنعان به کجا اشاره شده است؟ 36-دونمونه ضرب المثل بنویسید. 37-ازماست که برماست راچه کسی سروده است؟ حافظ-------                                                   ناصرخصرو--------                    فردوسی----                    گزینه ی الف وج----- 38-حافظ درچه قرنی متولد شد؟ قرن6                                                         قرن8                                               قرن7   39-عبارت زیررادردوسطرتوضیح دهید. (تومی خواهی بخوانی ومن می خواهم بدانم). 40-نام محمدحسین بهجت تبریزی برای کدام یک از اشخاص زیر است. حافظ---------                عبدالقادردهلوی--------- شهریار-------                                             محمدتقی بهار-----------                         :برای هریک از واژه های زیر معادل مناسب دیگری بنویسید . مظلوم – گنجینه-رسول-خصلت 2:سه جمله مثال بزنید که در آن ها فعل مضارع در معنای فعل مضارع در معنای فعل ماظی به کار رفته باشد . 3:مفرد جمع های مکسر (( مواعظ-الوان-اسرار)) چیست ؟ 4:مفهوم ((ما اکثر العبر و اقل الاعتبار )) با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ توضیح دهید . 5:برای هر یک از واژه های زیر شبکه ی معنایی بسازید . ستاره-شعله-قوس قزح 6:مترادف واژه های زیر را بنویسید . غرور-سعادت-غوغا-عیب-صبر 7:مفرد جمع واژه های زیر را بنویسید . اصحاب-لحظات-مصائب-تصویر—خصال-عاقل-تجربه-فایده-خلق 8:با واژه های زیر یک بند بنویسید . دانایی-توانایی-سربلندی-جاره اندیشی 9:برای هریک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید. شغل-قادر-جماعت-عضر 10:با هریک از واژه های زیر جمله ای ادبی بسازید. عطا-حرمت-نصیحت-بیهودهَ 12:مترادف واژه هارا بیابید . غرور: سعادت: عیب: نصیحت: صبر: 13  15:قالب مثنوی را توضیح دهید. ______________________________ 0                 ش______________________________0 ______________________________1                  ______________________________1 ______________________________2                  ______________________________2 ______________________________3                 ______________________________3 ______________________________4                 ______________________________4 16:شما چه طرحی برای پیشرفت ایران دارید ؟ 17:دیالوگ و مونولوگ را تعریف کنید.  )) در انتهای خطوط مشخص کنید.                                           X19:غزل را توسط قرار دادن علامت (( ________________________                                                    ______________________ ________________________                                                   ______________________ ________________________                                                  _______________________ ________________________                                                 _______________________ 20:منظور از این سخن ( برادر خویش را نصرت کن اگر ظالم بود یا مظلوم ) چیست ؟     21: لغات زیر را معنی کنید . آبشخور=       آزاده=       احتیاط=       اصحاب=       بنیاد=       بغض=       بن=       پیمان=      تخت گاه=  حرمت=       حاجت=       جزع=        جگرآور=       تداعی=    جامه=       ثمر=       تحضر=      تفریط= 22:به سوالات زیر پاسخ دهید . _چرا شاعر میگوید فصل غریبی سر آمده ؟ _دانایی چه تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد ؟ _چه چیزی پذیرش سخن هارا برای حافظ آسان کرده ؟ 23: ابیات زیر را معنی کنید. 1_روزی  ز  سرسنگ عقابی بر هوا خواست   و اندر طلب طعمه پروبال بیاراست   2_بر راستی بال نظرکرد وچنینی گفت امروز همه روی جهان زیر پر ماست   3_بر اوج چو پر واز کنم از نظر خویش می بینم اگر ذره ای اندر تک دریاست   24: با کلمات زیر جمله بسازید. صنع: عجایب: متحیر: آب حیات: مرغ جان: عطا:     26:مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید . اصحاب-لحظات-مصائب-تصویر-عاقل-فایده-اسرار-خلق 27:بیت (( دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ؟              ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد )) را با  رعایت انسجام متن در یک بند توصیف کنید. 28:برای هریک از واژه های زیر شبکه معنایی بسازید. ستاره- شعله-قوس قزح 29:متن زیر را به نصر امروزی برپردانید. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. 30:جمله ی زیر را به زبان محاوره ای بنویسید . من ونزدیگترین دوستانم در خیابان تنها در پارک نشسته بودیم . 31:درباره ی اوحدی مرامراغه ای چند خط توضیح دهید. 32:با هریک از کلمات زیر جمله بسازید. آب حیات-راه نجات-مرغ جان-بخرد هوشیار 33:معنی کلمات زیر را بنویسید. لوح-محضر-منازره-فراست مقطع-نقره فام 34:مترادف کلمات زیر را بنویسید. معاش-متعال-معصیت-مصر-طریقت  37:مفرد وجمع واژه های زیر را بنویسید. اصحاب-لحظات-مصائب-خصال-عاقل-فایده-خلق 38:با کلمات و ترکیب های زیر با توجه در کمانک آمده است جمله بسازید. 39:فرهنگ(جمله ی نهی)-شرارت آمیز(جمله ی طنز آمیز)-مقهور(جمه ی خبری) 40:معنی کلمات زیر را بنویسید.(طنین-آبشخور-گشاده رو-نصرت) - واژه هاي زير را معنا كنيد. خرقه:                 معارج:                 مقهور:            شرارت:                كبريا: نشر:                  پارسا: 2- تضمين آشكار را با ذكر چند مثال توضيح دهيد.   3- مونولوگ چيست؟مثال بزنيد.   4- انواع صفت را نام ببريد و براي هر يك دو مثال بزنيد.   5- تفاوت متن ادبي و زباني را بنويسيد.   6- انسجام متن را توضيح دهيد.   7- چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ شد؟   8- چرا هم كلاسي خواجه نصير به او لقب كوه آهن داد؟   9- تمدن و فرهنگ ايراني مديون چه كساني است؟   10- ابيات زير را به فارسي روان باز گردانيد. نعمتت بار خدايا زعدد بيرون است   خبرت هست كه مرغان سحر مي گويند؟   11- تركيب هاي وصفي و اضافي ابيات بالا را بنويسيد.   12- جاي خالي را پر كنيد.       در جمله ها............... در متن فراوان است.   13- متن كهن زير را به نثر امروزي باز گردانيد. باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده   13- در مورد عبدالقادر بيدل دهلوي توضيح دهيد.   14- جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. -پسر نوح با بدان بنشست...........خاندان..............گم شد. - سگ اصحاب كهف روزي چند...........پي..........گرفت و مردم شد. 15- انواع ماضي را مشخص كنيد. رفته ام:             رفته ايد:              رفته ايم:                   رفته اي: 16- چند جمله ساده و غير ساده بنويسيد.   17- نقد ادبي چيست؟   18- مترادف واژه هاي زير را بنويسيد. مغرور:               عيب:               نصيحت:                  غوغا: 19- دوستي با ابلهان چه ويژگي هايي مي تواند براي ما داشته باشد؟   20- نشانه هاي دور انديشي چيست؟   21- از هر يك از شاعران زير دو اثر بنويسيد. فردوسي:                                                 نظامي: مولوي:                                                    عطار نيشابوري: 22- چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت معرفي شده است؟   23- با كلمات زير جمله ي هدبي بسازيد. قافله،محفوظ،حيات،منظر،حقيقي 24- سه جمله مثال بزنيد كه در آن فعل مضارع در معناي فعل ماضي بيايد.   25- يك بند طنز آميز بنويسيد كه قهرمانان آن انسان ها نباشند. 26- براي هر يك از كلمات زير شبكه معنايي بسازيد. ستاره،قوس و قزح 27- بهره گيري از...............بر زيبايي متن مي افزايد. 28- براي نقد رفتار خود با ديگران به چه معيار هايي بايد توجه كرد؟   29- به نظر شما چرا سعدي پسر نوح را با سگ صحاب كهف مقايسه كرد؟   30- چهار بيت تخلص از چهار شاعر بنويسيد.   31- راز موفقيت دانشمندان بزرگ چيست؟   32- چند حديث در باره ي علم آموزي بنويسيد.   33- استفاده از.............بر زيبايي و تاثير گذاري متن مي افزايد. 34- چرا ابوريحان بيروني در آخرين لحظات عمر خود اصرار داشت مطلب جديدي بياموزد؟   35- يكي از راه هاي معرفي شخصيت ها چيست؟   36- با استفاده از شيوه ي پرورش متن يك بند درباره ي كودكي بنويسيد.   37- منظور از ((آينده به هر سواري ركاب نميدهد)) جيست؟   38- تضمين را تعريف كنيد.   39- يك بيت شعر از سعدي بنويسيد.   40- مفرد جمع هاي زير را بنويسيد. مواعظ،الوان،اسرار 1- زنجیره معنایی راتعریف کنید.   2-عبارت(هریکی راآنچه بکارباید داد) راتوضیح دهید.   3-    هرکارپژوهشی چند مرحله دارد.(3مورد)   4-برای هریک ازواژه های زیرشبکه ی معنایی بسازید. ستاره:ــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــ شعله:ـــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــ قوس قزح:ـــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــــــ 5-  نقدرا تعریف کنید.     6-    جمله ( المومن مرآت المومن) را در2سطرتوضیح دهید.   8- یک متن جذاب دارای چه ویژگی هایی است(3مورد)   9-  برگه یا فیش راتعریف کنیدوبگوییدچه نکاتیراباید هنگام استفاده ازبرگه یافیش درنظرداشته باشیم؟     10- نشانه های دوراندیشی چیست؟   10-بیت های زیررابه نثرروان بازگردانید.  (عاقبت اندیش ترین کودکی                               دشمن اوبودازایشان یکی)  (اقوام روزگاربه اخلاق زنده اند                         قومی که گشت فاقداخلاق مردنی است)  (کودکی ازجمله ی آزادگان                                   رفت برون با دوسرهمزادگان)   11-منظورازاین سخن چیست؟  (برادرخودرانصرت کن اگرظالم بودیامظلوم)   12- هم خانواده کلمات زیررابنویسید.          متعال:ــــــــــــــــ   ظاهر:ــــــــــــــــ نصرت:ـــــــــــــ   مسلمان:ـــــــــــــــــ 13- باهریک ازکلمات زیرجمله زیبا بنویسید. جاودانگی: خرمشهر: 14- قلب خرمشهرچه مکانی بود؟ 15- شماخرشهررابهچه چیزهایی توصیف کنید.   16- تضمین به چه چیزهایی گفته میشود؟   17- منظوراز(چودخلت نیست خرج آهسته ترکن            که میخوانند ملاحان سرودی)چیست؟   18- مونولوگ و دیالوگ راتعریف کنید؟   ۱۹- صفت چیست؟   20- جمله ازچه قسمت هایی تشکیل میشود؟   21- باهریک ازترکیب های زیر جمله ای بنویسید شوق کعبه: خلوت شب: مشقت: آموزنده: 22- یک شبه جمله بنویسید.   23- هم خانواده ی جمله های زیررا بنویسید. مسائل:             جاهل:             مناظره:   24- عبارت زیررا دردوسطرتوضیح دهید.    (تومی خواهی بخوانی ومن میخواهم بدانم)       25- معادل فارسی وا ژه های زیررا بنویسید.  الا:           طرار:            علی الصباح: 26- نمایش نامه وداستان را توضیح دهید.     27- درجمله ی زیرحرف اضافه ومتمم را مشخص کنید. (فردای این سرزمین به بزرگانی چون سعدی وحافظ نیازمنداست.)   28- درست کلمات زیررا بنویسید. ازدهام:            وحله:           ترجیه:  موجح:           سپاس گذار:       راج به:  29- متمم چیست؟   30- برای ساختن آینده ی ایران چه باید کرد؟              31- کلماتی رابنویسید که بر2شکل نوشته میشود ومعنای یکسانی دارد.   32- مثنوی راتعریف کنید.   33- فابل راتعریف کنید.   34- شعرهای حکمی راتعریف کنید.     35- مفرد جمع های مکسرزیرراتعریف کنید. مواعظ:              الوان:           اسرار: 36- واژه های هم خانواده چیست؟   37- این اشعاربرای چه کسانی میباشد. تاریخ بیهقی:               هشت کتاب: کلیله ومنه:                 ساقی نامه: سفیدمرغ:                  خسروشیرین: 38- انواعنثررابنویسید.   39- منظورازجمله ی(عاقل درمهمات توقف جایز نمی شمرد)چیست؟   40- جدول راکامل کنید.   ـماضی استمراری: می گفتم وــــــــــــ ومی نوشتند (امروز) ماضی استمراری:ــــــــــــــ وسپردنی وــــــــــــــــ (قدیم)  
[ ] [ ] [ مهدی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب